ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ માટે

વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ

શૈક્ષણિક વર્ષ : 2023-24

Click here for GSHSEB Board Website